חינם הסכם עם קבלן שיפוץ ובנייה

קבלו חינם הסכם שיגן עליכם מול הקבלן המשפץ או חברת הבנייה. נשמח לעזור בכל שאלה ובעיה.

הסכם לעבודות שיפוץ / בנייה

נערך ונחתם ביום ____________________ בין:_________ ת.ז. __________ להלן: "המזמין" מצד אחד לבין:________ ת.ז./ח.פ. __________ מרח' _____________________
להלן: "הקבלן" מצד שני הואיל: והמזמין הינו הבעלים והמחזיק בבית הנמצא בכתובת ____________________ (להלן: "הבית"). והואיל: והמזמין מעוניין לבצע שיפוצים בבית. והואיל: והמזמין מעוניין להזמין אצל הקבלן את עבודות השיפוץ בבית (להלן: "עבודות השיפוץ"). והואיל:והקבלן, מעוניין לבצע את עבודות השיפוץ עבור המזמין בתנאים המפורטים בהסכם זה.
לפיכך הוצהר, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:  המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
1.הגדרות:
א. "הקבלן"- לרבות עובדיו ו/או שילוחיו ו/או כל פועל ו/או עובד עבורו ו/או מטעמו בביצוע העבודה.
ב. "העבודה"- כל העבודות הכרוכות בשיפוץ הבית עד לסיום השיפוץ בהתאם להסכם זה.
ג. "פיקוח"- פיקוח של מהנדס ו/או אדריכל שימונה ע"י המזמין לצורך כך.
המזמין רשאי להחליף ו/או להוסיף את מהנדס ו/או אדריכל כרצונו.
2.הקבלן מצהיר כי הינו בעל הכישורים, המיומנות, העובדים, הציוד והאמצעים לצורך ביצוע עבודות השיפוץ.
3.הקבלן מאשר כי ראה ובחן את הבית והסכם זה וכי הוא מתחייב לבצע העבודה בהתאם להסכם זה ולשביעות רצונו של המזמין, וזאת תוך שימוש באביזרים, בציוד ובחומרים תקניים ובהתאם לפרק הכללי של המפרט.
4.הצדדים מצהירים ומאשרים כי הקבלן הינו קבלן עצמאי ואין בזכות ההסכם הנ"ל משום יצירת יחסי עובד מעביד בין הקבלן למזמין, אלא אמצעי להבטיח כי הקבלן יבצע את העבודה בהתאם להסכם ובשום מקרה לא יראה ולא יחשב הקבלן כעובד המזמין.
5.הקבלן מתחייב לבצע ולמלא אחר כל הוראות הבטיחות לפי כל דין ו/או הוראות משרד העבודה ו/או כל הוראות של כל גוף מוסמך אחר ובהתאם למקובל ולנקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות הדרושים והמקובלים בביצוע העבודה מסוג זה.
6.עבודות הקבלן הקבלן מתחייב לבצע את עבודות השיפוץ בהתאם לנספח ולהסכם זה אך מוסכם במפורש כי:
א) כל הכלים וחומרי הבנייה אשר יידרשו לעבודות השיפוץ עפ"י התוכניות יקנו ויסופקו לבית על ידי הקבלן ועל חשבונו כאשר מוסכם על הצדדים שאספקת החומרים כוללת גם את העמסת החומרים, הובלתם, פירוקם ואחסנתם.
ב) מוסכם ומוצהר על ידי הצדדים שכלים סניטרים ומרצפות הדרושים לעבודות השיפוץ ירכשו על חשבונו של המזמין.
ג) כל החומרים, הציוד, האמצעים והפועלים הדרושים לביצוע העבודה כגון: חוטי קשירה, מסמרים, קרשים, רגליים, מערבל בטון, גשרים, חול, מלט, סיד וכיו"ב, יסופקו על ידי הקבלן ועל חשבונו, לרבות הובלתם לאתר הבנייה.
7.תקופת העבודה ומשכה א) הקבלן מתחייב להתחיל בביצוע העבודה בתוך ___ יום מיום החתימה על חוזה זה  ולסיימה עד ולא יאוחר מתום _______ יום מיום תחילת העבודה. חל עיכוב בנסיבות התלויות במזמין יידחה יום סיום העבודה לתקופה מקבילה.
ב) הקבלן מתחייב לעבוד מיום תחילת העבודה, בכל ימי העבודה המקובלים בישראל להוציא חגי ישראל, ולבצעה בשקידה ובקצב התקדמות ראוי ובכפוף לתקופת העבודה המפורטת בס"ק א) לעיל.
8.נוהלי עבודה א) הקבלן או מנהל עבודה מטעמו יהיו נוכחים באתר הבנייה בשעות העבודה המקובלות. ב) העתק מהסכם זה על נספחיו ולרבות התוכניות יוחזקו דרך קבע באתר הבנייה, בין השאר לשימושם ועיונם של הפיקוח הצמוד והפיקוח העליון בשעות העבודה באתר.
9. המזמין ו/או המפקח זכאים לדרוש בכל עת בדיקת טיב וסוג החומרים ו/או האביזרים ו/או העבודה והקבלן מתחייב לבצע את הבדיקה עם קבלת הדרישה, כפי שיידרש על ידי המזמין/מפקחים בלבד.
10. התמורה הנקובה להלן אינה כוללת את הוצאות הבדיקות אשר ידרשו בנספח או שידרשו על ידי המפקח, כאמור לעיל. הבדיקות תערכנה ככל שהדבר ניתן במכון התקנים הישראלי והמזמין ישא בהוצאות הבדיקה. גילתה הבדיקה פגם בביצוע העבודה ו/או באיכות החומרים הנובע ממעשה ו/או ממחדל של הקבלן, יישא הקבלן בהוצאות הבדיקה.
11.שינויים בעבודה א) המזמין יהא רשאי להוסיף או להפחית מעבודות הקבלן על פי הסכם זה ובכפוף להסכמת הקבלן. ב) ההוראות בדבר השינוי יעשו באמצעות המזמין אשר ידאג שההוראות לשינוי יעשו בכתב ויימסרו לקבלן. ג) בחר המזמין לנצל את ברירתו כאמור בס"ק א), יחויב המזמין או יזוכה בהתאמה בסכום הראוי על בסיס התמורה בהסכם זה, ובכפוף לס' קטן א'  להסכם.
12.אחריות לטיב העבודה א) הקבלן יהא אחראי לבצע על חשבונו תיקון של כל פגם או אי התאמה אשר יתהווה במשך שנה מיום סיום העבודה בהסכם זה. ב) האמור בס"ק א) מותנה בכך, כי התהוות הפגם, אי ההתאמה וכנגזרת הנזק נובעים יהיו מעבודה גרועה של הקבלן ו/או מתוך שימוש בחומרים גרועים ו/או מתוך הפרת ההסכם על נספחיו. ג) במקרה של התהוות ליקוי ו/או אי התאמה תוך תקופת האחריות ס'קטן א', יבצע הקבלן את התיקון מוקדם ובסמוך ככל האפשר לפניית המזמין. . ו) "תקופת האחריות" תקופה בת ___ חודשים גרגוריאניים שתחילתם ביום סיום העבודה.
13.תמורה תמורת עבודות הקבלן כמפורט בנספח "א" להסכם זה ישלם המזמין לקבלן סך של __________ ש"ח ( ______________________________ ש"ח) (להלן: "התמורה") בכפוף לתנאים ולסייגים הבאים: א) מוסכם ומוצהר ע"י הצדדים כי התמורה חושבה על בסיס העבודה כמפורט בנספח "א" להסכם זה והמחיר אשר נקבע בנספח "א". ב) התמורה תישא הפרשי הצמדה בהתאם להפרשים במדד מחירי תשומת הבנייה על פי המדד הידוע בעת החתימה על הסכם זה והמדד אשר יהיה ידוע בעת מועד התשלום בפועל. ג) התמורה תשולם במועדים ובאופן הבא: 1. עם תחילת ביצוע עבודות השיפוץ ישולם לקבלן הסך של __________ ש"ח ( __________ ). 2. לאחר שהקבלן ישלים את החלק היחסי של עבודות השיפוץ המתאים לסכום אשר שולם לו בס"ק ג(1)תשולם לו היתרה לפי התקדמותו בעבודה באותו יחס המתייחס לעבודה שבוצעה ולמחירים על פי המפרט. 3. יתרת התשלום תשולם בכל שלב לאחר סיום העבודות שבוצעו.
14. התמורה הינה סופית וכוללת מע"מ.
15. המזמין יהא אחראי שלא יבוצעו עבודות שלא קשורות בעבודות ושיפוצים ואשר יעכבו או יפריעו לעבודות הקבלן.
16. המזמין יהיה אחראי להיתרי בניה, וזאת באם ידרשו היתרי בניה.
17. ביול הסכם זה יחול על המזמין.
18. כתובות הצדדים יהיו כמופיעות בראש ההסכם.
19. כל הודעה שתישלח על ידי צד למשנהו, בדואר רשום תחשב כמתקבלת כעבור 5 ימים מתאריך המשלוח.
20.בכל מקום שתהא סתירה בין הסכם זה ולבין הנספח,יחולו על הצדדים הוראות הסכם זה.
ולראיה באו הצדדים על החתום: 
חתימת המזמין:___________________.
חתימת הקבלן:___________________________.

להצעת מחיר חייגו

077-44-07-829

צרו קשר

פרטו במה מדובר ובאיזה שלב אתם נמצאים

תודה, נשתדל לחזור בהקדם...

...בדקו את הטופס, משהו חסר

>